• Station Cars - 2005 (54) Nissan X-Trail 2.2 SVE
  • Station Cars - 2005 (54) Nissan X-Trail 2.2 SVE
  • Station Cars - 2005 (54) Nissan X-Trail 2.2 SVE
  • Station Cars - 2005 (54) Nissan X-Trail 2.2 SVE
  • Station Cars - 2005 (54) Nissan X-Trail 2.2 SVE
  • Station Cars - 2005 (54) Nissan X-Trail 2.2 SVE
  • Station Cars - 2005 (54) Nissan X-Trail 2.2 SVE
  • Station Cars - 2005 (54) Nissan X-Trail 2.2 SVE
  • Station Cars - 2005 (54) Nissan X-Trail 2.2 SVE